Lab MathCAD.zip

Butoi.mcd

Curs1.mcd

Lab1.mcd

Lab2.mcd

Lab21.mcd

Lab3.mcd

Lab4.mcd

Lab5.mcd

Lab6.mcd

Lab7.mcd

Lab8.mcd

Zurek.mcd